ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
  56/3 ซอยเอกมัย 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
  0-2390-2638 : 0-2392-0663
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  081-4881042
FAX
  0-2392-0663
e-mail
  thepsanit@windowslive.com
website
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002334416062
คำขวัญ
  เล่นดี มีวินัย ใฝ่เรียน สู่คุณธรรม
ประวัติความเป็นมา
  โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น มีนายแพทย์ศรีสกุล จารุจินดา เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสิริกุล กาญจนะโภคิน เป็นครูใหญ่ เริ่มต้นจากการรับเด็กชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2527 เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอายุ 1ปี6เดือน-3ปี โดยใช้ชื่อว่า .. สถานรับเลี้ยงเด็กเทพสนิท .. ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกับชั้นเรียนอนุบาล จากนั้นโรงเรียนได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่าย

ปัจจุบันโรงเรียนมี นางสิริกุล กาญจนะโภคิน เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นอาจารย์ใหญ่ มีครูผู้ดูแล 8 คน ครูพี่เลี้ยง 7 คน ทำหน้าที่ดูแลทั้งชั้นเด็กอนุบาลและเด็กเล็ก โดยมีนายแพทย์ธนู ลอบันดิส เป็นกุมารแพทย์ประจำโรงเรียน ภายใต้คติพจน์ของโรงเรียนคือ คิดดี พูดดี ทำดี มีสุข และมีปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ให้ไว้ว่า เราจะทำด้วยใจรักและจะทำเพื่อแผ่นดิน
หลักสูตรและแนวการสอน
  โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเทพสนิท มีปณิธานที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพัฒนาการในด้านต่างๆดังนี้

> ด้านร่างกาย มีการเจริญเติบโต ฝึกกล้ามเนื้อน้อยใหญ่ ฝึกประสาทสัมพันธ์ สุขนิสัย และกิจนิสัยที่ดีงาม
> ด้านสติปัญญา รู้จักสังเกต มีเหตุผล กล้าตัดสินใจ สนใจสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม มีประสบการณ์พร้อมที่จะเรียน
> ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ควบคุมอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อ กตัญญู เกรงใจ เชื่อฟัง ขยัน
> ด้านภาษา พูดจาชัดเจน ถูกหลักภาษา เข้าใจภาษา

เมื่อจบหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเทพสนิทแล้ว เด็กจะได้รับการเตรียมให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 โดย

1. มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจร่าเริง รับประทานอาหารได้ดี เล่นได้ดี นอนได้ดี ( ประเมินผลได้จากการสังเกต )
2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ ( ประเมินผลได้จากการสังเกต )
3. เกิดทักษะในการใช้มือและตาได้เหมาะสมตามอายุ ( ประเมินได้จากการทำแบบทดสอบ )
4. มีความรู้ในด้านสังคม พลานามัย ขับร้องดนตรี ภาษาไทย ธรรมชาติศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา ตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ( ประเมินผลได้จากแบบทดสอบ การสังเกต และการเก็บรวบรวมพฤติกรรมที่ผ่านมา )
5. บังเกิดความรักเรียน รักโรงเรียน พร้อมที่จะไปศึกษาเล่าเรียนต่อ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีความเมตตา (รักผู้อื่น รักสัตว์ รักธรรมชาติ เป็นต้น) มีวินัย อดทน สามารถรอคอย ยอมรับผู้อื่น ปฏิบัติตามเวลาและกฎของโรงเรียนและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมเป็นกลุ่ม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถที่จะกล้าแสดงออกได้

การแบ่งภาคเรียน

> ภาคต้น : พฤษภาคม – ตุลาคม
> ภาคปลาย : พฤศจิกายน – มีนาคม
> เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.45 – 14.30
> วันหยุด : วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดประจำภาค

การรับส่งเด็กนักเรียน

> ผู้ปกครองจะมาส่งเด็กที่โรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. และรับเด็กกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าว ผู้ปกครองควรจะแจ้งล่วงหน้าและให้ค่าล่วงเวลาแก่พี่เลี้ยงเด็กในวันนั้นด้วย
> โรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยให้นำรูปผู้ที่จะมารับขนาด 1 นิ้ว จำนวนท่านละ 1 รูป ( ไม่เกิน 3 ท่าน ) ให้ไว้กับโรงเรียน ในกรณีที่เปลี่ยนผู้มารับเด็ก ขอให้ผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งนำรูป ( หน้าตรง ) ของผู้มารับใหม่มาเปลี่ยนด้วย
> ผู้มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรต่อครูเวรทุกครั้ง ทางโรงเรียนจะไม่ให้นักเรียนกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง
> กรณีที่บัตรหายหรือฉีกขาด ทางโรงเรียนจะออกบัตรใหม่ให้โดยแจ้งที่คุณครูใหญ่
> กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะรับเด็กกลับก่อนเวลา ขอให้แจ้งให้คุณครูทราบก่อนรับเด็ก

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทสร้างขึ้นสำหรับเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยตรง มีห้องเรียนแยกห้องต่างๆเป็นสัดส่วน เช่น ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องนอน

มีสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก เน้นบรรยากาศที่โล่งโปร่งสบาย และได้รับแสงแดด เพื่อไม่ให้เด็กรับเชื้อโรคจากการอยู่ร่วมกัน

โรงเรียนร่มรื่นด้วยกิ่งเงาของร่มไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล ให้เด็กเติบโตในธรรมชาติที่สะอาด สงบ พร้อมความดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่เป็นอย่างดี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานไม้ ดนตรี กิจกรรมทำอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โยคะ ภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องดนตรี,ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม,ห้องเกมการศึกษา ห้องครัวสำหรับเด็ก ลานจราจร มุมความรู้ในบ้านทรงไทย
ผู้รับใบอนุญาต
  นางสิริกุล กาญจนะโภคิน
ผู้อำนวยการ
  นางสิริกุล กาญจนะโภคิน
ปีที่เปิดสอน
  13 พฤษภาคม 2525
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  หนึ่งภาษา(ไทย)
จำนวนครูทั้งหมด
  8 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  100 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  20 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  10 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  50 คน
รับตั้งแต่อายุ
  3.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ตลอดปี
เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่อไปนี้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
2. สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
4. รูปผู้ปกครองหรือผู้แทนที่จะมารับเด็ก ท่านละ 1 รูป เพื่อทำบัตรรับนักเรียน
5. ประวัติการฉีดยาวัคซีนของเด็กหรือสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก

การแบ่งกลุ่มเด็ก
> อายุ 2-3 ปี - สถานรับเลี้ยงเด็ก
> อายุ 3-4 ปี - อนุบาล 1
> อายุ 4-5 ปี - อนุบาล 2
> อายุ 5-6 ปี - อนุบาล 3
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: - บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: เด็กเล็ก เดือนละ 5,000 บาท อนุบาล 1 - 3 เทอมละ 25,000 บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  หนังสือเรียน อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจฟัน งานไม้ ดนตรี โยคะสำหรับเด็ก ทำอาหาร
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าเครื่องใช้แรกเข้า ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียนอนุบาล ค่าเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
บริการรถรับส่ง
  มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  ระดับอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ปีพ.ศ.2551

เด็กเล็ก
สถานรับเลี้ยงเด็กเทพสนิท ได้รับประกาศเกียรติคุณ รับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ในปีพ.ศ.2548 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ ได้รับการยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ในปีพ.ศ.2551 และ 2552
 
โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท
56/3 ซอยเอกมัย 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2390-2638 : 0-2392-0663,081-48810420

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา